สถิติการการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม
เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

ข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

0 0 0 0 0 0 0 0 0       0