สถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ตารางสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม
เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
การยื่นแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
คำร้องขอรับรองสำเนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
คำร้องขอน้ำใช้อุปโภคบริโภค 28 10 12 21 15 30 42 20 28       206
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 52 41 68 163 43 54 29 52 38       540
เบี้ยยังชีพคนพิการ 18 7 11 54 8 13 18 21 12       162
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 10  22  10  13  10  17           91 
ภาษีป้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
ชำระค่าขยะ 25 19 23 119 61 73 18 34 21       393 
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
จดทะเบียนยกเลิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
ผู้มาใช้ห้องประชุม 60 150 150 72 30 100 30 90 50        732